MEHSANA

No. Name Designation Contact No
1 Shri Rahul N Patel U.D.C 9099976141
2 Ku.Sadhana V Chudhari Seed Officer 9099916249
3 Ku.Rinku D Patel Seed Officer 9099916207
4 Shri B.N.Shah Seed Officer 9099916226
5 Shri M.J.Zala Branch Manager 9099916296