JUNAGADH

No. Name Designation Contact No
1 Shri R.D.Parmar L.D.C 9979712620
2 Shri M.M.Bamrotiya Branch Manager 9099916247
3 Ku.T.B.Hadiya Sr.Seed Officer 9099916248
4 Shri P.K.Ichhuda Seed Officer 9099916284
5 Shri J.B.Ram Seed Officer 9099916266
6 Smt.A.D.Vaja Seed Officer 9099916270
7 Shri A.K.Balavani Seed Officer 9099916268